Zarządzenie Nr 20/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu z dnia 22 maja 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), w związku z § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przedłuża się do dnia 7 czerwca zapisy zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego w Dobrczu nr 18/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. dotyczące zawieszenia zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym.

2. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania placówki, o której mowa w ust. 1 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej pod adresem www.spdobrcz.pl oraz za pośrednictwem e-dziennika Librus.

2. O zawieszeniu zajęć powiadamia się Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Uzasadnienie

    W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 871), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 i 742) wprowadzono zmiany, polegające na:

- możliwości od 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania,

- możliwości od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla klas I-III , możliwość konsultacji dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

- możliwość od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w których od dnia 12 marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie. 

    Po wnikliwej analizie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz możliwości zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej, punktu przedszkolnego i szkolnej biblioteki w okresie od 25 maja 2020 r. podjęto decyzję, żeby wstrzymać otwarcie placówki. Organ prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

    Jednocześnie podjęte zostały działania, zmierzające do dostosowania działania placówki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowi, jak również zdecydowano o przeprowadzeniu wywiadu wśród rodziców i opiekunów, w celu określenia zapotrzebowania na zagwarantowanie opieki.